Privacyverklaring van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in de praktijk van Saskia van As, arts.

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft de arts die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (oa. het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?
Saskia van As is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk met betrekking tot de gegevens die de arts over u verzamelt, als volgt:

 • Naam en adres
 • BSN nummer
 • Geslacht en Geboortedatum
 • Telefoon; soms e-mailadres
 • Medische gegevens
 • Naam huisarts

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?
Uw gegevens worden voor het specifieke doel van zorgverlening verzameld:

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Saskia van As MDA BV hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Voor medische gegevens ook voor kinderen is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Dossier
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Saskia van As MDA VB. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. U kunt het dossier persoonlijk ophalen of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Jongeren
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van Saskia van As MDA VB hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Saskia van As MDA VB wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts voor natuurgeneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen uw dossier ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie de arts medische gegevens deelt? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

 

 

Pagina Top arrow